Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

In der einfachen Filtersuche erscheinen zunächst alle verfügbaren Tools. Mithilfe der Auswahlmöglichkeiten am rechten Rand der Seite können Sie die Suche nach Belieben einschränken. Die Suche startet sobald Sie auf „Kriterien anwenden“ klicken.

Suchkriterien ausblenden Suchkriterien anzeigen

Einfache Suche nach Kriterien

Für Mehrfachauswahlen - bitte drücken und halten Sie die Steuerungstaste (Strg) und klicken dann Ihre Auswahl an.

Kriterien löschen

Results 51 to 60 out of 451.

 • ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma
  26/01/2010
  Opas antaa tietoa ja virikkeitä ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelmien sisällön, seurannan ja arvioinnin kehittämiseen. Asiakkaasta lähtevässä hoito- ja palvelusuunnitelma-asiakirjassa kootaan yhteen, rajataan ja ilmaistaan asiakkaan kuntoutuksen tarpeet sekä kuntoutumisen mahdollisuudet ja voimavarat ottaen huomioon ehkäisevän työn mahdollisuudet. Tarvittaessa suunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan asiakkaan kanssa. Hyvä ikäihmisen palvelu ja hoito perustuu ihmisten kunnioittamisen periaatteisiin. Vanhustyö on ihmissuhdetyötä yli perinteisten sosiaali- ja terveydenhuollon rajojen. Siinä yhdistyvät ihmisenä oleminen ja ammatillinen asiantuntijuus. Hyvällä suunnitelman valmistelulla ja toteutuksella voidaan ehkäistä sellaista asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä, mihin ohjauksella, tuella, palveluilla ja hyvällä hoidolla voidaan vaikuttaa. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Durchführung/ Intervention | Bedarfsanalyse/ Planung
 • Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu. opas laatuun
  26/01/2010
  Laadukas hoito ja palvelu merkitsevät ikäihmisen hyvää elämänlaatua, itsemääräämistä ja osallistumista, itsenäistä suoriutumista ja omien voimavarojen käyttöä, hoidon ja avun saantia tarpeita vastaavasti. "Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu- opas laatuun" -kirja on sosiaali- ja terveysministeriön tuottama kirja jonka tavoitteena on tukea laatusuositusten toteutusta käytännön työssä. Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön johdolle ja eri tasoilla toimivalle henkilöstölle. Opas on tehty laajassa yhteistyössä ikääntyneiden ihmisten hoidon ja palvelun käytännön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Follow-Up/ Evaluation | Durchführung/ Intervention | Vorbereitung | Bedarfsanalyse/ Planung
 • Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun
  26/01/2010
  Palveluseteli on yksi tapa edistää ikäihmisten hyvinvointia ja kotona selviämistä erilaisten palveluiden avulla. Palvelusetelikäytännössä kunta sitoutuu maksamaan tietyn kunnan päättämän osan yksityisen palveluntuottajan palveluista. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti. Palveluseteliä koskevat lainmuutokset tulivat voimaan vuoden 2004 alussa. Lainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelin käytön erilaisin ehdoin kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä oppaassa palveluseteliä tarkastellaan erityisesti kunnan kotipalvelujen järjestämisen näkökulmasta. Palvelusetelin käyttöönotto perustuu kunnan strategiseen päätökseen ja edellyttää huolellista suunnittelua ja seurantaa. Palveluseteli on osa kunnan palvelutuotannon kokonaisuutta ja sen kehittämistä. Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta kunnassa ja asettaa tavoitteet palvelusetelin käytölle. Kunta myös päättää, mitä palveluja palvelusetelillä järjestetään ja kuinka laajasti. Kunta hyväksyy palvelusetelillä hankittavien palvelujen tuottajat joko hyväksymällä kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät tuottajat tai kilpailuttamalla tuottajat. Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tason on vastattava sitä tasoa, jota edellytetään kunnan vastaavilta palveluilta. Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja kyvyn käyttää palveluseteliä. Asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien tuottajien joukosta. Palvelusetelin arvo määräytyy eri tavoin eri palveluissa. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta ja palveluseteliasiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen. Kunta voi hyväksyä palveluntuottajiksi sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun lääninhallituksen pitämään rekisteriin kuuluvia tuottajia että muita tuottajia. Rekisteriin kuulumattomien tuottajien myymät palvelut eivät ole arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Durchführung/ Intervention
 • Onnistunut projekti. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton projektikäsikirja
  26/01/2010
  Käsikirjassa kuvataan Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toimintatavat projektityöskentelyssä. Prosessikuvaus koostuu projektihallinnan keskeisistä osioista eli projektin aloituksesta, suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja päättämisestä. Kirja on tarkoitettu projekti- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Follow-Up/ Evaluation | Durchführung/ Intervention | Vorbereitung | Bedarfsanalyse/ Planung
 • Koulurauha - Skolfreden
  08/01/2010
  Aina lukuvuoden alkaessa Suomen kouluihin julistetaan Koulurauha. Tarkoituksena on muistuttaa, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen oppimisympäristöön. Samalla halutaan kiinnittää huomiota koulun toimintakulttuuriin sekä koulun psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Lisäksi halutaan korostaa jokaisen oppilaan, kodin, opettajan ja koulun henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden merkitystä Koulurauhan ylläpitämisessä. Koulurauhan julistus käynnistyi Turussa Väkivallaton -kampanjan yhteydessä vuonna 1990 Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta. Julistus järjestettiin turkulaisin voimin vuoteen 1994 saakka, jolloin vastuu siirtyi Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestölle. Vuonna 1996 mukaan tuli Opetushallitus ja vuonna 2000 sisäasianministeriön poliisiosasto. Lukuvuodesta 2006 - 2007 alkaen mukana yhteistyössä on ollut myös Folkhälsan. Vuosittainen tapahtuma toteutetaan yhdessä oppilaiden ja opettajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulurauhan julistus on Koulurauha-ohjelman kulmakivi, mutta Koulurauhaa rakennetaan osana koulutyötä koko lukuvuoden ajan. Jokainen koulu voi suunnitella oman Koulurauha-ohjelmansa lukuvuoden aikana toteutettavaksi. Suunnittelun tueksi on tuotettu paljon erilaista materiaalia. Ohjelman nettisivuilta löydät hyviä vinkkejä Koulurauhan toteuttamiseen. Setting: Bildung/Erziehung
  MHP Steps: Durchführung/ Intervention
 • Mielen hyvinvointi -opetuskokonaisuus
  08/01/2010
  Mielen hyvinvoinnin opetus on Peruskoulun mielenterveystaidot -hankkeen tuottama kokonaisuus. Suomen Mielenterveysseurassa on koottu selkeä nuoren kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja elämäntaitoa tukeva kolmevuotinen Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus peruskoulun 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille osaksi terveystiedon opetusta. Opetuskokonaisuus on rakennettu terveystiedon opetussuunnitelman (2004) perusteiden tavoitteista ja sisällöistä 7.–9. luokille. Opetuskokonaisuuden näkökulmana on mielenterveyden voimavara-ajattelu: mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voidaan tukea, vahvistaa, opettaa ja oppia. Tämän pohjalta on luotu yhtenevä, luokkatason mukaan etenevä ja aiheiltaan syvenevä kokonaisuus. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: mielen hyvinvoinnin tukitekijät ja kompastuskivet, itsetuntemus, tunne- ja ihmissuhdetaidot, turvaverkko, haastavat elämäntilanteet, selviytymisen tukeminen ja arvostukset ja asenteet. Sisällöistä muodostuu mielenterveystietojen ja -taitojen kokonaisuus kolmelle lukuvuodelle. Nuori saa mielenterveydestä tietoa, osaamista ja ymmärrystä omaan arkeen ja tulevaisuuteen. Opetuskokonaisuudessa käytetään laajasti erilaisia työskentelytapoja. Näitä ovat esimerkiksi: yksilö- ja ryhmätehtävät, tarinallinen työskentely, toiminnallinen työskentely, keskustelut, kirjallisuus- ja elokuvatehtävät, vihkotyöt ja integrointi taito- ja taideaineisiin ja äidinkieleen. Materiaaliin kuuluvat opetusmateriaalikansion lisäksi kuvakortit, pelikortit ja tietokonepeli. Lisäksi käytettävissä on luento -dvd ja teemaluentosarja vanhempainiltoihin ja opettajien ammatillisen osaamisen tueksi. Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutuksia järjestetään vuosina 2009–2011 yhteensä 30. Koulutukset kestävät kaksi päivää. Ne on suunnattu terveystietoa opettaville perusopetuksen opettajille. Koulutuspäivien tarkoituksena on tukea ja lisätä opettajien sisällöllistä ja menetelmällistä osaamista mielenterveydestä sekä tukea ja perehdyttää opetusmateriaalin käyttöön. Opetusmateriaalipaketti jaetaan osallistujille maksuttomasti koulutuksessa. Setting: Bildung/Erziehung
  MHP Steps: Vorbereitung
 • Sepelvaltimotautia sairastavien iäkkäiden kuntoutus- ja sopeutumisohjelma; positiiviset vaikutukset ravintokäyttäytymiseen, depressio-oireisiin ja veren rasva-arvoihin.
  08/01/2010
  Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin 1998 – 2000 toteutetun, yli 65 –vuotiaille sepelvaltimotautipotilaille kohdennetun neuvonta – ja ryhmätoimintaohjelman vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen, sydänoireisiin, lääkkeiden käyttöön, seerumin rasva-arvoihin, verenpaineeseen ja depressiivisiin oireisiin. Ohjelma vaikutti myönteisesti iäkkäiden sepelvaltimotautia sairastavien miesten lipidilääkkeiden käyttöön ja naisten kolesteroliarvoihin. Depressiivisten miesten oireet vähenivät. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Durchführung/ Intervention
 • Lasso. Laadunhallinta vanhusten kotihoidossa ja asumispalveluissa
  08/01/2010
  Vanhusten laitoshoidon laatuhankkeen (Lasso2) tuloksena syntynyt yleisemminkin sovellettavissa oleva kymmenen kohdan työskentelymalli laadun kehittämiseen. Malli nostaa esiin hoidon ja palvelun jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen. • vanhuksen ja omaisen ääni kuuluviin, • hoito- ja palvelu näkyväksi ja vielä paremmaksi, • arviointi tavaksi ja opiksi sekä • sovitut asiat paperille ja käytäntöön. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Durchführung/ Intervention
 • The Senior Companion Program
  07/12/2009
  The Senior Companion Program is part of Senior Corps, a network of national service programs that provide older volunteers with the opportunity to apply their life experiences to meet community needs. Because of this program, thousands of elders are able to continue living an independent life in the comfort of their own homes. Locally, the Senior Companion Program is sponsored by the city of Phoenix Human Services Department, Senior Services Division. Senior Companions are healthy older adults who help other adults and seniors live independently. They provide friendship and support services to clients who may be lonely, ill, or disabled. Each Senior Companion serves from three to eight clients, depending on the needs of each client. Services of a Senior Companion may include: • Accompanying their clients to medical appointments, the grocery store, senior or community centers or social events • Assisting their clients in obtaining needed social services and completing daily tasks • Providing short periods of relief to primary caregivers such as family members. Without the help of Senior Companions, many older adults would not be able to continue living at home and would need more expensive, less personal care. Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Durchführung/ Intervention
 • Problem Solving Treatment: Preventing Depression in Age-Related Macular Degeneration
  07/12/2009

  Age-related macular degeneration is a prevalent disease of aging that may cause irreversible vision loss, disability, and depression. In their study Rovner, Casten, Hegel, Leiby & Tasman proved that Problem solving treatment prevented depressive disorders and loss of valued activities in patients with age-related macular degeneration as a short term treatment. They stated that Booster of rescue treatments may be necessary to sustain problem-solving treatment`s preventative effect

  Setting: Ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld
  MHP Steps: Vorbereitung

Results 51 to 60 out of 451.