Täisvaade | Valitud kriteeriumid

Instrumendi informatsioon
Pealkiri Mis on tööstress?
Valdkonnad Töökoht
VTE sammud Vajaduste analüüs | Ettevalmistus | Hindamine, täiendamine
URL http://www.hrm.ee/?p=1494
Informatsioon avaldamise kohta Infomaterjal avaldati 07.12.2007 info ja suhtlusprotaali inimressursi juhtimisest ja arendamisest veebilehel (http://www.hrm.ee).
Päritolumaa Eesti
Keeled Eesti keel
Instrumendi kirjeldus Tegemist on informatiivse artikliga, mis selgitab tööstressi olemust, kui suur on probleemi ulatus ning millised on enim ohustatud grupid. Samuti toob infomaterjal välja sümptomid, mille alusel hinnata, kas tööstress võib olla organisatsioonis probleemiks ning annab praktilisi nõuandeid tööstressi ennetamiseks ning juhiseid riskianalüüsi läbiviimiseks töökohal.
Valdkonnas kohaldamine Piiratud kasutus
Instrument peamiselt kasutusel Eesti
Arengujärk Hiljuti väljatöötatud (2-3 aastat)
Hindamine ja uurimine Informatsiooni ei leitud
Kasusaaja osalus kavandamisel Informatsiooni ei leitud?
Hindamine (evalvatsioon) Pole teada
Hindamise kirjeldus
Saadaolevad formaadid Online
Tasuta Jah
Kasutamise piirangud Ei
Instrumendi fookus Organisatsioon
Instrumendi liik Hindamise instrument
Allalaadimisfail(id)
Kontaktandmed
Kontakti nimi
Organisatsiooni nimi HRM INFO OÜ
E-mail info@hrm.ee
Telefon +372 50 56 386
Aadress Jaama 20 , 51009 Tartu
Riik Eesti

RFK põhivaldkonnad

ICF - Põhivaldkonnad

b - Organismi funktsioonid
Kood Element
b110, b114 Teadvuse funktsioonid ja orienteerumisfunktsioonid
b117, b160, b164 Intellektuaalsed funktsioonid, mõtlemisfunktsioonid ja kõrgemad kognitiivsed funktsioonid
b122 Üldised psühhosotsiaalsed funktsioonid
b126 Temperament ja isiksus
Selected b130 Vaimse energia ja tungifunktsioonid ning unefunktsioonid
Selected b140, b144 Tähelepanufunktsioonid ja mälufunktsioonid
b147 Psühhomotoorsed funktsioonid
Selected b152 Emotsioonide funktsioonid
b156 Tajufunktsioonid
Selected b180 Enese- ja ajataju funktsioonid
d - Tegutsemine ja osalus
Kood Element
d160, d163, d166,d170,d172 Teadmiste rakendamine - tähelepanu koondamine, mõtlemine, lugemine, kirjutamine, arvutamine
d175, d177 Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine
d230 Igapäevatoimingute tegemine
Selected d240 Stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek
Selected d310, d315, d325, d330, d335, Efektiivne suhtlemine
Selected d710, d720, Elementaarne ja komplitseeritud inimestevaheline lävimine
Selected d730, d740, d750, d770 Suhted - võõrastega kontakteerumine, ametlikud suhted, mitteametlikud sotsiaalsed suhted, intiimsuhted
d760 Perekondlikud suhted
d825 Kutseharidus
d845 Töökoha saamine, töötamine ja töölt lahkumine
d855 d910 Ühendustes osalemine
d870 Majanduslik sõltumatus
d920 Puhkus ja vaba aeg
d930 Religioon ja spirituaalsus
d940 d950 Inimõigused, poliitikaelu ja kodakondsus
e - Keskkonnategurid [Üldine viide]
Kood Element
e120, e125, e130 Abistav ja augmentatiivne tehnoloogia isiklikuks liikumiseks, kommunikatsiooniks ja õppimiseks
e310, e315, e320, e325, e330, e340, e355, e360 Füüsiline ja emotsionaalne toetus
e410, e415, e420, e425, e430, e440, e450,e455 Inimeste hoiakud
e460 Ühiskondlikud hoiakud
e465 Sotsiaalsed normid, kombed ja ideoloogiad
e525, e530, e570, e575 Teenistused, süsteemid ja strateegiad - elamu-, kommunaal-, üldised sotsiaalabiteenistused, -süsteemid ja –strateegiad
e560 Meediateenistused, -süsteemid ja –strateegiad
e570 Sotsiaalkindlustusteenistused, -süsteemid ja –strateegiad
e580 Tervishoiuteenistused, -süsteemid ja –strateegiad
e585 Haridus- ja õpetamisteenistused, süsteemid ja –strateegiad
e590 Töö- ja tööhõiveteenistused, -süsteemid ja –strateegiad
ICD10 - RHK-10
Kood Element
FGP Üldrahvastik
F00-F09 Orgaanilised ja neuroloogilised psüühikahäired (dementsus Alzheimeri tõvest)
F10-F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäired
Selected F20-F59 & F80-F99 Vaimse tervise seisundid
F70-F79 Vaimne alaareng

Vaimse tervise edendamise ja kaitse kategooriad

Or1 - Poliitika [Üldine viide]

Or11 - Tervis ja turvalisus [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or11.1 Stressi ennetamine
Or11.2 Kriitiliste olukordade juhtimine
Selected Or11.3 Töötervishoid
Or11.4 Vastuseis kiusamisele ja ahistamisele
Selected Or11.5 Vastuseis uimastite ja alkoholi tarvitamisele
Or11.6 Mitte-suitsetamine
Or11.7 Vastuseis vägivallale ja kuritegevusele (k.a. seksuaalne)
Or11.8 Laste väärkohtlemise ennetamine
Or11.9 Distsipliin
Or12 - Tervise edendamise poliitika [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or12.1 Vaimne
Or12.2 Füüsiline (nt tervislik toitumine, füüsiline tegevus, puhkus)
Or13 - Kvaliteedisüsteemid
Kood Element
Or14 - Väärtused ja eetika
Kood Element
Or15 - Koolitus ja areng
Kood Element
Or16 - Inimressursside poliitika [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or16.1 Tööelu tasakaalustamise poliitika
Or16.2 Eakamat töötajaskonda käsitlevad poliitikad
Selected Or16.3 Üldine töölt puudumise poliitika
Or16.4 Tööle/kooli naasmist soodustav poliitika
Or16.5 Vaegustega toimetulekut kujundab poliitika
Or16.6 Mitmekesisust käsitlev poliitika
Or16.7 Integratsioon
Or16.8 Ühine sotsiaalne vastutus 
Or17 - Ravimipoliitika
Kood Element

Or2 - Võimaldajad [Üldine viide]

Or21 - Eetos/kultuur [Üldine viide]
Kood Element
Or21.1 Missioon, visioon, väärtused, traditsioonid
Or21.2 Osalus
Or21.3 Jõustamine
Or21.4 Inimesekeskne lähenemine
Selected Or21.5 Interaktsiooni kliima
Selected Or21.6 Sotsiaalne õhkkond
Or21.7 Kiusamine ja ahistamine/väärkohtlemine
Or22 - Õpilaste toetamine
Kood Element
Or23 - Juhtimisstiil [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or23.1 Osalev
Selected Or23.2 Toetav
Or23.3 Partnerlus
Or23.4 Tagasiside arvestamine
Selected Or23.5 Vaimset tervist edendav juhtkond
Or24 - Personal [Üldine viide]
Kood Element
Or24.1 Rollid ja kohustused
Selected Or24.2 Tervishoid
Or24.3 Suhtarvud
Or24.4 Hoiakud
Or24.5 Koolitus ja areng
Or24.6 Pühendumine ja ressursid
Selected Or24.7 Partnerlus - juhtkond ja personal
Or24.8 Kaasamine muutustesse

Or3 - Protsessid/Teostamine [Üldine viide]

Or31 - Organisatsioonilised protsessid [Üldine viide]
Kood Element
Or31.1 Organisatsiooni kui terviku töö kavandamine
Or31.2 Töökoha kavandamine
Or31.3 Individuaalsed plaanid
Or31.4 Vahetustega töö
Or31.5 Haridusprotsessid
Or31.6 Paindlik tööaeg/Tööelu tasakaalustamine
Selected Or31.7 Töökorraldus
Selected Or31.8 Töö rikastamine
Or31.9 Tagasiside arvestamine
Or31.10 Lapsevanema-õpetaja kokkusaamised
Or31.11 Kaaslaste toetus
Or31.12 Supervisioon
Or31.13 Lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste komitee
Or31.14 Suhtlemistavad
Or31.15 Interaktiivne e-suhtlus (Online)
Selected Or31.16 Tervise- ja turvalisusriskide kontrollimine
Or31.17 Hooldamisprotsessid
Or31.18 Perekonna kaasatus
Or31.19 Majapidamisega seotud protsessid
Or31.20 Toitumisprotsessid
Or32 - Tervise edendamise protsessid [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or32.1 Tervisevajaduste hindamine
Selected Or32.2 Tervise planeerimine
Or32.3 Tervise edendamise meetmete hindamine
Selected Or32.4 Riskihindamine
Or32.9 Vaimse tervise edendamise populariseerimine

Or4 - Teostus/Tulemused

Or41 - Kasud tervisele [Üldine viide]
Kood Element
Or41.1 Füüsiline
Selected Or41.2 Vaimne
Or42 - Organisatsiooniline kasu [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or42.1 Organisatsiooniline sooritus
Selected Or42.2 Kasusaajate rahulolu
Or42.3 Mõjud akadeemilisele edule
Or42.4 Töölt puudumise mõjurid
Or43 - Individuaalsed kasud [Üldine viide]
Kood Element
Selected Or43.1 Kasusaajate heaolu
Selected Or43.2 Individuaalne sooritus
Selected Or43.3 Motivatsioon
Or43.4 Elukvaliteet
Or43.5 Iseseisvus ja valikud
Or43.6 Osalemine
Selected Or43.7 Rahulolu tööga
Or44 - Sotsiaalsed kasud
Kood Element
Or44.1 Personali, õpilase või kliendi moraalne käitumine
Or44.2 Vastastikune toetamine
Or44.3 Sotsiaalne integratsioon

En1 - Infrastruktuur

En11 - Füüsiline keskkond
Kood Element
Selected En11.1 Ehitised
Selected En11.2 Ohud
En11.3 Eluruumi kvaliteet
En11.4 Kogukonna lähedus
En12 - Vahendid
Kood Element
En12.1 Sportimis-, puhke- ja vaba aja võimalused
En12.2 Tervise edendamise võimaluste olemasolu
En12.3 Tervise edendamise võimaluste toetamine
En12.4 Tervise ja turvalisusega seotud teenused ning professionaalid
En12.5 Vaimse tervise kaitse ja edendamise komitee
En12.6 Professionaalne toetus
En13 - Informatsioon ja abistav tehnoloogia
Kood Element
En14 - Tööpost [Üldine viide]
Kood Element
En14.1 Füüsiline ergonoomia
Selected En14.2 Kognitiivne ergonoomia

En2 - Sotsiaalne võrgustik [Üldine viide]

En21 - Formaalsed ja mitteformaalsed suhted
Kood Element
En21.1 Kaaslase toetamise programm
En21.2 Kaaslaste mentorlus
En21.3 Kaaslased
En21.4 Spordi- ja vaba aja kasutamise programmid
Selected En21.5 Sotsiaalsed tegevused/ Meelelahutusprogramm/ Meeskondlikud üritused
En21.6 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (nt veebilehed interaktiivseks suhtlemiseks)
En21.7 Juhtkond ja kolleegid
Selected En21.8 Juhtkonna toetamise programmid
En21.9 Kasusaajate kogud/kolleegiumid
En22 - Perekond
Kood Element
En22.1 Foorumid ja infotunnid
En22.2 Kodu ja kooli koostöö
En22.3 Toetus ja jõustamine
En22.4 Lapsevanemate ühendus
En22.5 Lapsevanemate ja lapsevanema-õpetaja ühendus
En22.6 Peresõbralik organisatsioon
En22.7 Terviseprogrammid peredele
En22.8 Sotsiaalsed programmid peredele
En22.9 Toad paaridele
En23 - Kogukond
Kood Element
En23.1 Kogukonna ühendused (nt vabatahtlike programmid)
En23.2 Laiendatud koolide kontseptsioon
En24 - Õpetajad või hooldajad
Kood Element
En24.1 Õpetajaid või hooldajaid toetavad programmid

En3 - Väliskeskkond [Üldine viide]

En31 - Välisressursid [Üldine viide]
Kood Element
En31.1 Füüsilise tervise edendamise teenused
Selected En31.2 Vaimse tervise teenused
En31.3 Nõustamine
En31.4 Psühholoogiline hindamine
En31.5 Esmase arstiabi ja kogukonna terviseteenused
Selected En31.6 Töötervishoiu teenused
En32 - Üldine poliitika [Üldine viide]
Kood Element
En32.1 Tervis ja turvalisus
Selected En32.2 Rahva tervis
En32.3 Kvaliteedistandardid
En32.4 Haridus
En32.5 Süvalaiendamine ja mitmekesisus
En32.6 Heaolu (sotsiaalkindlustus)
Selected En32.7 Keskkondlik
Selected En32.8 Tööhõive
En32.9 Pensionipoliitika
En32.10 Iseseisev elamine

Pr1 - Üldised programmid

Pr11 - Füüsilise tervise edendamise programmid
Kood Element
Pr11.1 Tervise sõeluuring
Pr11.2 Füüsilise liikumise ja toitumise programmid
Pr11.3 Seksuaalsus
Pr11.4 Tervise ja turvalisuse interventsioonid
Pr12 - Töötervishoiu programmid
Kood Element
Pr12.1 Vastuseis kiusamisele, ahistamisele, väärkohtlemisele
Pr12.2 Uimastavate ainete kuritarvitamise ennetamine (sh suitsetamine)
Pr12.3 Aktiivne ja positiivne vananemine
Pr12.4 Füüsiline tervis
Pr13 - Vaimse tervise edendamise programmid
Kood Element
Pr13.1 Vaimse tervise sõeluuring
Pr13.2 Toimetuleku oskuste õpetamine
Pr13.3 Toimetulek stressiga ja selle ennetamine
Pr13.4 Vaimse tervise alane koolitus, teadlikkuse tõstmine
Pr13.5 Destigmatiseerimine
Pr13.6 Emotsionaalne heaolu
Pr13.7 Suitsiidipreventsioon
Pr13.8 Turvalise eneseavamise programmid
Pr14 - Osalusprogrammid
Kood Element
Pr14.1 Orienteerumine ja rollikohanemine
Pr14.2 Sotsiaalne toetus
Pr14.3 Sotsiaalsed ja vaba aja tegevused
Pr14.4 Vabatahtlik töö
Pr15 - Inimressursside programmid
Kood Element
Pr15.1 Töö-Elu tasakaaluprogramm
Pr15.2 Töölt puudumiste ning tööle naasmise programmid
Pr15.3 Värbamine ning personali arendamise programmid
Pr16 - Erinevustega toimetuleku programmid
Kood Element
Pr17 - Elukestva õppe ja koolituse programmid
Kood Element
Pr17.1 Kognitiivne treening
Pr17.2 Isiklik areng
Pr17.3 Karjääri arendamine
Pr17.4 Eluoskuste programmid
Pr17.5 Eneseteadlikkuse tõstmine
Pr17.6 Eesmärkide püstitamine
Pr17.7 Probleemide lahendamine ja otsuste langetamine
Pr17.8 Sotsiaalne kompetentsus
Pr17.9 Teadliku elustiili programmid

Pr2 - Suunatud programmid

Pr21 - Erinevuste grupid
Kood Element
Pr22 - Elustiili grupid
Kood Element
Pr23 - Situatsiooniga seotud grupid
Kood Element
Pr23.1 Noored seaduserikkujad
Pr23.2 Kooli varakult katkestamise riskirühm
Pr23.3 Õpilased, kellel on üleminekuperiood
Pr23.4 Vaesus/Sotsiaalne tõrjutus
Pr23.5 Vägivalla - või kuritarvitamise ohvrite riskirühm
Pr23.6 Pereprobleemid
Pr23.7 Lapsevanemad või hooldajad
Pr23.8 Inimesed erivajaduste või vaegustega
Pr23.9 Inimesed, kes põevad mingit haigust

Pr3 - Programmid riskirühma(de)le

Pr31 - Võimekuse arendamine
Kood Element
Pr31.1 Isikliku arengu programmid
Pr31.2 Toimetulekuoskuste arendamine
Pr31.3 Probleemide lahendamine, otsuste tegemine ja eesmärkide seadmine
Pr31.4 Igapäevased toimingud
Pr31.5 Sotsiaalne kompetentsus
Pr31.6 Enesehinnangu tõstmine
Pr32 - Abiprogrammid
Kood Element
Pr32.1 Kaaslaste toetuse programmid
Pr32.2 Nõustamine
Pr32.3 Eluoskuste ja suhete programmid ning sotsiaalsed programmid
Pr32.4 Toetus leinas
Pr32.5 Vajaduste analüüs ja individuaalsed plaanid
Pr32.6 Kohandamine ja mugandamine
Pr33 - Riskigrupi sõelumine
Kood Element