Koko näyttö | valitut kriteerit

Tietoa työkaluista
Otsikko Duunitalkoot
Toimintaympäristö Työpaikka
MHP askeleet Jatko | Käyttöönotto / toimeenpano | Valmistelu
URL www.ttl.fi/duunitalkoot
Julkaisutiedot Duunitalkoot on toteutettu vuosina 2004-2007 Työterveyslaitoksen KESTO-ohjelmassa
Alkuperämaa Suomi
Kielet Finnish
Työkalun kuvaus Duunitalkoot-internetpalvelu auttaa työntekijöitä ja esimiehiä luomaan työpaikoille hyvän keskusteluilmapiirin ja osallistumiskulttuurin. Sivusto toimii selkeänä ja helppokäyttöisenä ikkunana työtä ja työntekoa käsittelevään tutkimustietoon, hyviin käytäntöihin, käyttökelpoisiin kehittämismenetelmiin ja konsulttipalveluihin. Niiden avulla työpaikat voivat lähteä kehittämään asioita, jotka edistävät työhyvinvointia ja tuottavuutta samanaikaisesti. Sivuston käyttö on maksutonta.
Hakemus alueella Yleisessä käytössä yhdessä maassa
Työkalua käytetty lähinnä Suomi
Kehitysvaihe Vakiintunut
Arviointi ja tutkimus Tutkimuksia/teknistä tietoa saatavilla
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun Ei mainintaa aktiivisesta osallistumisesta
Arviointi Kyllä
Arvioinnin kuvaus Toteutetussa prosessievaluaatiossa KESTO-ohjelman tavoitteita ja menetelmiä on arvioitu yhteensä neljällä osa-alueella: 1) ohjelman tavoitteiden realistisuus ja vastaavuus tarpeisiin, 2) asetettujen tavoitteiden saavuttaminen valituilla menetelmillä ja toimilla, 3) ohjelman kohderyhmien oikeellisuus ja kohderyhmien tarpeisiin vastaaminen sekä 4) ohjelman asemoituminen suhteessa muihin työelämäohjelmiin.
Käytettävissä olevat aineistomuodot Lähetys sähköisessä muodossa | Internet
Ilmainen Kyllä
Käyttörajoitukset Ei
Työkalun käyttöympäristö Molemmat
Työkalun tyyppi Ohjelma
Ladattavat tiedostot
  1. Duunitalkoon käyttäjäkoulutus - 40 KB
Yhteystiedot
Yhteyshenkilön nimi
Organisaation nimi Työterveyslaitos
Sähköposti duunitalkoot@ttl.fi
Puhelin
Osoite Topeliuksenkatu 41 a A , 00250 HELSINKI
Maa Suomi

ICF Pääluokka

ICF - Ohjelman ydin

b - Ruumiin/kehon toiminnot
Koodi Kokonaisuuden osa
b110, b114 Tietoisuus ja orientaatio
b117, b160, b164 Älykkyys- , ajattelu- ja korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot
b122 Kokonaisvaltaiset psykososiaaliset toiminnot
b126 Tempperamentti ja persoonallisuustoiminnot
Selected b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot (sekä unitoiminnot)
b140, b144 Tarkkaavuus- ja muistitoiminnat
b147 Psykomotoriset toiminnot
b152 Tunne-elämän toiminnot
b156 Havaintotoiminnat
b180 Itsen ja ajan kokemisen toiminnot
d - Aktiviteetit ja osallistuminen
Koodi Kokonaisuuden osa
d160, d163, d166,d170,d172 Tarkkaavuuden kohdentaminen, ajatteleminen, lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen
d175, d177 Ongelman ratkaiseminen tai päätöksenteko
d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen
Selected d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsittely
d310, d315, d325, d330, d335, Tehokas kommunikointi
Selected d710, d720, Henkilöiden välinen perustava ja monimuotoinen vuorovaikutus
Selected d730, d740, d750, d770 Yhteydenpito vieraisiin henkilöihin, muodolliset ihmissuhteet, vapaamuotoiset sosiaaliset suhteet, sekä intiimit ihmissuhteet
d760 Perhesuhteet
d825 Ammatillinen koulutus
d845 Työnhaku, työpaikan säilyttäminen ja työn päättäminen
d855 d910 Yhteisöllinen elämä ja vastikkeeton työ
d870 Taloudellinen omavaraisuus
d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika
d930 Uskonto ja hengellisyys
d940 d950 Ihmisoikeudet, poliittinen elämä ja kansalaisuus
e - Ympäristötekijät [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
e120, e125, e130 Tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen liikkumiseen ja liikenteeseen sisä- ja ulkotiloissa, kommunikointi sekä opetus tuotteet ja -teknologiat
e310, e315, e320, e325, e330, e340, e355, e360 Fyysinen tai emotionaalinen tuki
e410, e415, e420, e425, e430, e440, e450,e455 Asenteet
e460 Yhteisön asenteet
e465 Sosiaaliset normit, käytännöt ja ideologiat
e525, e530, e570, e575 Palvelut, hallinto ja politiikka - Asuminen, sosiaaliturva, yleinen sosiaalinen tuki
e560 Tiedotusvälineet - palvelut, hallinto ja politiikka
e570 Sosiaaliturva - etuudet, hallinto ja politiikka
e580 Terveys - palvelut, hallinto ja politiikka
e585 Koulutus - palvelut, hallinto ja politiikka
e590 Työ ja työllistäminen - palvelut, hallinto ja politiikka
ICD10 - ICD10
Koodi Kokonaisuuden osa
Selected FGP Väestö yleisesti
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät (Alzheimerin tauttiin liittyvä dementia )
F10-F19 Lääkkeiden ja päihteiden väärinkäytön aiheuttamat mielenterveyden häiriöt
F20-F59 & F80-F99 Mielenterveyden häiriöt
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus

Mielenterveyden edistämisen ja tukemisen kategoriat

Or1 - Politiikka

Or11 - Terveys ja turvallisuus
Koodi Kokonaisuuden osa
Or11.1 Stressin ennaltaehkäisy
Or11.2 Uhkaavien tilanteiden hallinta
Or11.3 Työterveys
Or11.4 Kiusaamisen ja häirinnän vastustaminen
Or11.5 Huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön vastustaminen
Or11.6 Tupakoinnin vastustaminen
Or11.7 Väkivallan ja rikollisuuden (ml. seksuaalirikokset) vastustaminen
Or11.8 Lasten kaltoinkohtelun ehkäisy
Or11.9 Kuri
Or12 - Terveyden edistämisen politiikka
Koodi Kokonaisuuden osa
Or12.1 Mielenterveys
Or12.2 Fyysinen terveys (esim. terveellinen ravinto, liikunta, virkistäytyminen)
Or13 - Laatujärjestelmät
Koodi Kokonaisuuden osa
Or14 - Arvot ja etiikka [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Or15 - Koulutus ja kehittäminen
Koodi Kokonaisuuden osa
Or16 - Inhimillisten resurssien politiikka
Koodi Kokonaisuuden osa
Or16.1 Työn ja kotielämän yhteensovittaminen
Or16.2 Ikäjohtamisen ohjelmat
Or16.3 Laajasti toistuviin poissaoloihin keskittyvät toimintaohjelmat
Or16.4 Toimintaohjelmat töihin/kouluun palaamiseen liittyen
Or16.5 Vajaakuntoisuuden hallintaohjelmat
Or16.6 Erilaisuuden hallintaohjelmat
Or16.7 Sulautuminen
Or16.8 Yhtiön sosiaalinen vastuu
Or17 - Farmaseuttinen politiikka
Koodi Kokonaisuuden osa

Or2 - Mahdollistajat

Or21 - Henkinen ilmapiiri/kulttuuri
Koodi Kokonaisuuden osa
Or21.1 Tehtävä, visio, arvot ja perinteet
Or21.2 Osallisuus
Or21.3 Voimaannuttaminen
Or21.4 Asiakaslähtöinen lähestymistapa
Selected Or21.5 Vuorovaikutusilmapiiri
Selected Or21.6 Sosiaalinen ilmapiiri
Or21.7 Kiusaaminen ja häirintä/kaltoinkohtelu
Or22 - Oppilaiden tukeminen
Koodi Kokonaisuuden osa
Or23 - Johtamistyyli [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Or23.1 Osallisuus
Or23.2 Tuki
Or23.3 Kumppanuus
Or23.4 Palautteen huomioiminen
Or23.5 Johto ja mielenterveyden edistäminen
Or24 - Henkilöstö
Koodi Kokonaisuuden osa
Or24.1 Roolit ja vastuut
Or24.2 Terveydenhuolto
Or24.3 Mitoitus
Or24.4 Asenteet
Or24.5 Koulutus ja kehittäminen
Selected Or24.6 Sitoumukset ja resurssit
Selected Or24.7 Kumppanuus - johto ja henkilöstö
Or24.8 Muutokseen osallistuminen

Or3 - Prosessit/toteutus

Or31 - Organisaation prosessit
Koodi Kokonaisuuden osa
Or31.1 Koko organisaation suunnittelu
Or31.2 Työn suunnittelu
Or31.3 Yksilölliset suunnitelmat
Or31.4 Vuorotyö
Or31.5 Opetusprosessi
Selected Or31.6 Joustavat työajat/Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
Selected Or31.7 Työn organisointi
Or31.8 Työn monimuotoisuus
Or31.9 Palautteen tarkasteleminen
Or31.10 Vanhempien tapaamiset
Or31.11 Vertaistuki
Selected Or31.12 Valvonta (ohjaus)
Or31.13 Vanhempien, opettajien ja oppilaiden toimikunta
Or31.14 Viestintäkäytännöt
Or31.15 Sähköinen viestintä
Selected Or31.16 Terveys- ja turvallisuusuhkien hallinta
Or31.17 Hoivaprosessi
Or31.18 Perheen osallisuus
Or31.19 Taloudenhoito
Or31.20 Ravintohuolto
Or32 - Terveyden edistämisen prosessit [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Or32.1 Terveyteen liittyvien tarpeiden arviointi
Or32.2 Terveyssuunnitelmat
Or32.3 Terveyden edistämisen arviointi
Or32.4 Riskien kartoitus
Or32.9 Mielenterveyden edistämisen markkinointi

Or4 - Suoritteet/Tulokset

Or41 - Terveyshyödyt
Koodi Kokonaisuuden osa
Selected Or41.1 Fyysinen
Selected Or41.2 Mielenterveys
Or42 - Hyödyt organisaatiolle
Koodi Kokonaisuuden osa
Selected Or42.1 Organisaation tuotokset
Or42.2 Edunsaajien tyytyväisyys
Or42.3 Vaikutukset oppimistuloksiin
Or42.4 Vaikutukset poissaoloihin
Or43 - Hyödyt yksilöille [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Or43.1 Hyvinvoinnin lisääntyminen
Or43.2 Yksilöiden työsuoritukset
Or43.3 Motivaatio
Or43.4 Elämänlaatu
Or43.5 Riippumattomuus ja valinnanmahdollisuus
Or43.6 Osallistuminen
Or43.7 Työtyytyväisyys
Or44 - Sosiaaliset hyödyt [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Or44.1 Henkilöstön, oppilaiden ja asiakkaiden moraali
Or44.2 Molemminpuolinen tuki
Or44.3 Sosiaalinen yhtenäisyys

En1 - Toteutusympäristö

En11 - Fyysinen ympäristö
Koodi Kokonaisuuden osa
En11.1 Rakennukset
En11.2 Altistuminen
En11.3 Elinympäristön laatu
En11.4 Välimatkat
En12 - Palvelut
Koodi Kokonaisuuden osa
En12.1 Urheilun, vapaa-ajan ja virkistäytymisen mahdollisuudet
En12.2 Terveyttä edistävien toimien tarjonta
En12.3 Terveyttä edistävien palveluiden tuki
En12.4 Terveys- ja turvallisuuspalvelut ja -ammattilaiset
En12.5 Mielenterveyden edistämisen ja suojaamisen toimikunta
En12.6 Ammattiapu
En13 - Tietotekniikka ja apuvälineet
Koodi Kokonaisuuden osa
En14 - Työpisteet
Koodi Kokonaisuuden osa
En14.1 Ergonomia (fyysinen)
En14.2 Ergonomia (tiedollinen)

En2 - Sosiaaliset verkostot

En21 - Muodolliset ja epäviralliset suhteet
Koodi Kokonaisuuden osa
En21.1 Vertaistukiohjelmat
En21.2 Vertaisohjaus
En21.3 Vertaisryhmät
En21.4 Liikunta- ja virkistysohjelmat
En21.5 Sosiaalinen toiminta/vapaa-ajan ohjelma/ryhmätapaamiset
En21.6 ICT-viestintä (esim. sosiaaliset verkostot internetissä)
En21.7 Johto & työtoverit
Selected En21.8 Johtoa tukevat ohjelmat
En21.9 Kehittämispaneelit
En22 - Perhe
Koodi Kokonaisuuden osa
En22.1 Keskutelufoorumit ja -tilaisuudet
En22.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö
En22.3 Tuki ja voimaantuminen
En22.4 Vanhempainyhdistys
En22.5 Vanhempainyhdistys ja vanhempainneuvosto
Selected En22.6 Perhemyönteinen organisaatio
En22.7 Perheiden terveysohjelmat
En22.8 Perheiden sosiaalisen toiminnan ohjelmat
En22.9 Huoneet pariskunnille
En23 - Yhteisö
Koodi Kokonaisuuden osa
En23.1 Linkit yhteisöön (esim. vapaaehtoisohjelma)
En23.2 Laajennetun koulun käsite
En24 - Opettajat tai hoitavat henkilöt
Koodi Kokonaisuuden osa
En24.1 Opettajien ja huoltajien tukiohjelma

En3 - Ulkopuolinen ympäristö

En31 - Ulkopuoliset resurssit
Koodi Kokonaisuuden osa
En31.1 Fyysisen terveyden edistämisen ohjelmat
En31.2 Mielenterveyspalvelut
En31.3 Neuvonta
En31.4 Psykologinen tutkimus
En31.5 Perusterveydenhuolto ja yhteisön terveyspalvelut
En31.6 Työterveyshuolto
En32 - Julkiset toimintalinjat
Koodi Kokonaisuuden osa
Selected En32.1 Terveys ja turvallisuus
En32.2 Julkinen terveydenhuolto
En32.3 Laatustandardit
En32.4 Koulutus
En32.5 Enemmistöt ja vähemmistöt
En32.6 Hyvinvointi (sosiaaliturva)
Selected En32.7 Ympäristö
En32.8 Työllisyys
En32.9 Eläkepolitiikka
En32.10 Riippumaton elämä

Pr1 - Yleiset ohjelmat

Pr11 - Fyysisen terveyden edistämisen ohjelmat
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr11.1 Terveyden tarkastelu
Pr11.2 Liikunta ja ravitsemusohjelmat
Pr11.3 Seksuaalisuus
Pr11.4 Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät interventiot
Pr12 - Työterveysohjelmat [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr12.1 Kiusaamisen, syrjinnän ja kaltoinkohtelun vastaisuus
Pr12.2 Päihteiden (ml. tupakka) väärinkäytön ennaltaehkäisy
Pr12.3 Aktiivinen ja myönteinen vanhuus
Pr12.4 Fyysinen terveys
Pr13 - Mielenterveyden edistämisen ohjelmat [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr13.1 Mielenterveyden seulonnat
Pr13.2 Selviytymistaitojen opettaminen
Pr13.3 Stressin hallinta ja ennaltaehkäisy
Pr13.4 Koulutus ja tiedonanto mielenterveyteen liittyen
Pr13.5 Stigman poistaminen
Pr13.6 Tunne-elämän hyvinvointi
Pr13.7 Itsemurhien ehkäisy
Pr13.8 Turvallisen itsestä kertomisen ohjelmat
Pr14 - Osallistavat ohjelmat [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr14.1 Perehdytys
Pr14.2 Sosiaalinen tuki
Pr14.3 Sosiaaliset ja vapaa-ajan aktiviteetit
Pr14.4 Vapaaehtoistyö
Pr15 - Henkilöstöjohtamisen ohjelmat [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr15.1 Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät ohjelmat
Pr15.2 Runsaat poissaolot & paluu töihin -ohjelmat
Pr15.3 Rekrytointi- ja henkilöstön kehittämisohjelmat
Pr16 - Erilaisuuden hallintaohjelmat
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr17 - Elinikäisen oppimisen ja harjoittelun ohjelmat [Yleinen viite]
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr17.1 Kognitiivisten taitojen harjoittelu
Pr17.2 Henkilökohtainen kehittäminen
Pr17.3 Hoitavien henkilöiden kehitys
Pr17.4 Elämäntaito-ohjelmat
Pr17.5 Itsetuntemuksen lisääminen
Pr17.6 Tavoitteen asettelu
Pr17.7 Ongelman ratkaisu & päätöksenteko
Pr17.8 Sosiaaliset taidot
Pr17.9 Elämäntapatietoisuusohjelmat

Pr2 - Kohdennetut ohjelmat

Pr21 - Vähemmistöryhmät
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr22 - Elintaparyhmät
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr23 - Tilannekohtaiset ryhmät
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr23.1 Nuoret rikoksentekijät
Pr23.2 Oppilaat, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunsa aikaisin
Pr23.3 Siirtymävaiheen oppilaat
Pr23.4 Köyhyys/sosiaalinen syrjäytyminen
Pr23.5 Henkilöt, jotka ovat vaarassa joutua väkivallan tai kaltoinkohtelun uhriksi
Pr23.6 Perheasiat
Pr23.7 Vanhemmat tai huoltajat
Pr23.8 Ihmiset, joilla on erityisvaatimuksia tai vammoja
Pr23.9 Ihmiset, jotka kokevat sairautta

Pr3 - Ohjelmat riskiryhmille

Pr31 - Voimavaroja lisäävät ohjelmat
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr31.1 Henkilökohtaisen kehittymisen ohjelmat
Pr31.2 Selviytymistaitojen harjoittelu
Pr31.3 Ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja tavoitteenasettelu
Pr31.4 Päivittäisen elämän toiminnat
Pr31.5 Sosiaaliset taidot
Pr31.6 Itsetunnon kehittäminen
Pr32 - Tukea tarjoavat ohjelmat
Koodi Kokonaisuuden osa
Pr32.1 Vertaistukiohjelmat
Pr32.2 Neuvonta
Pr32.3 Elämisen taidot, suhteet ja sosiaaliset ohjelmat
Pr32.4 Tuki läheisensä menettäneille
Pr32.5 Tarpeiden analysointi ja yksilölliset ohjelmat
Pr32.6 Muutokset ja asuinpaikat
Pr33 - Riskiryhmien seulonta
Koodi Kokonaisuuden osa