Liikmeala

Teil pole veel kontot? Astu liikmeks!

Unustasite oma salasõna?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

Login, so as to add your own items.

Results 1 to 10 out of 19.

 • Deprekas.com
  30/10/2009
  Deprekas.com on veebileht, mis aitab mõista depressiooni kui haiguse olemust ning selle tekkepõhjuseid ning kujunemist. Ühtlasi antakse ülevaade depressiooni diagnoosimisest, ravivõimalustest ning pakutakse lühikest ja lihtsat küsimustikku enese depressiooniriski testimiseks. Valdkonnad: Töökoht
  VTE sammud: Ettevalmistus | Vajaduste analüüs | Hindamine, täiendamine
 • Enesetappude ennetamine: Ennetusmeetod töökohal.
  30/10/2009
  Brošüür on juhendmaterjal tööandjatele, ametiühingutegelastele, töötajate toetusprogrammide elluviijatele, personalijuhtidele ja töötajatele, kelle ühine eesmärk on panna alus vaimselt tervele töötajaskonnale. Brošüüris käsitletakse enesetappude ennetustööd, lähtudes väljavaatest luua vaimselt terve töötajaskond üldise vaimse tervise arendamise kaudu. Sellist laia käsitlust aktsepteerivate programmide abil on edukalt vähendatud töötajate enesetappe ja samal ajal arendatud töötajate vaimset tervist ja tõstetud tööviljakust. Valdkonnad: Töökoht
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus
 • Mis on tööstress?
  30/10/2009
  Tegemist on informatiivse artikliga, mis selgitab tööstressi olemust, kui suur on probleemi ulatus ning millised on enim ohustatud grupid. Samuti toob infomaterjal välja sümptomid, mille alusel hinnata, kas tööstress võib olla organisatsioonis probleemiks ning annab praktilisi nõuandeid tööstressi ennetamiseks ning juhiseid riskianalüüsi läbiviimiseks töökohal. Valdkonnad: Töökoht
  VTE sammud: Ettevalmistus | Vajaduste analüüs | Hindamine, täiendamine
 • Marta Klubi
  30/10/2009
  Projekti taotluseks oli anda üksi elavatele eakatele (75+) võimalus omavahel tutvumiseks ja kohtumiseks, seeläbi vähendades nende üksildustunnet ja luues sõprussuhteid, toetavat sotsiaalset võrgustikku. Üksi elavate eakate kaardistamiseks paluti asjakohast informatsiooni piirkonna Sotsiaalosakonnast, mille alusel Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidioloogia Instituudi töötaja käis igatühte individuaalselt klubi moodustamisest teavitamas. 28-st sihtgruppi kuuluvast isikust andis oma nõusoleku osalemiseks 24 indviidi, 4 indiviidi ei soovinud osaleda või ei pidanud seda võimalikuks liikumisraskuste tõttu. Klubi kokkusaamised toimusid Magdaleena haigla puhkeruumis, kuid korraldati ka ühiseid teatri -ja suvilakülastusi. Valdkonnad: Eakate hooldusasutus
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus
 • Omastehooldajate käsiraamat: koduste haigete põetamisest
  26/08/2009
  Käsiraamatu eesmärk on pakkuda nõuandeid ja näpunäiteid, et kergendada omastehooldajate rasket tööd. Käsiraamat räägib kodusest hooldamisest, haiguse mõjust inimesele ning kaasuvatest probleemidest (sh mälu- ja meeleoluhäiretest). Eraldi keskendub käsiraamat omastehooldajate toimetulekule – nende läbipõlemise vältimisele. Valdkonnad: Eakate hooldusasutus
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus | Vajaduste analüüs
 • PITRA tarkuseraamat: puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil
  26/08/2009
  PITRA tarkuseraamat valmis Euroopa Liidu Struktuurifondide meetme 1.3 raames ellu kutsutud Tervise Arengu Instituudi projekti PITRA, täisnimega „Puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil”, raames. PITRA tarkuseraamat kogumik, kuhu on koondatud PITRA kõikide töörühmade kogutud tarkus, koostatud dokumendid, uurimuste tulemused ja muidugi uus loodud rehabilitatsiooniskeem. „PITRA tarkuseraamatuga“ loodab projektimeeskond olla ka edaspidi rehabilitatsiooni korraldajatele ja osutajatele toeks. Valdkonnad: Töökoht
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus | Vajaduste analüüs | Hindamine, täiendamine
 • Vaimse tervise probleemide ennetamine ja märkamine koolis
  26/08/2009
  Käesolev juhendmaterjal keskendub õpilase emotsionaalse seisundi märkamisele ja võimalike vaimse tervise probleemide ennetamisele. Juhendis käsitletakse igapäeva kommunikatsiooni nii laps-kool kui kool-vanem spektrist, samuti levinud käitumisprobleeme ja nendega toimetulekut, vaimse tervise probleemide ohumärke, laste väärkohtlemist ja väärkohtlemise mõju ning leina ja kriisikogemuste mõju. Ühtlasi mängitakse läbi võimalikke probleemsituatsioone ning tutvustatakse laste abistamist toetavaid seaduseid. Valdkonnad: Haridusasutus
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus | Vajaduste analüüs
 • Parkinsoni tõbi – raamat haigetele ja nende peredele
  26/08/2009
  Käesolevat raamatut on autorid nimetanud patsiendijuhiseks. Patsiendiraamatu eesmärgiks on anda igakülgset informatsiooni Parkinsoni tõve sümptomite ja kulu, diagnoosi- ja ravivõimaluste kohta. Olulise osa moodustavad nõuanded igapäevase eluga toimetulekuks ning stressist ja meeleolulangusest ülesaamiseks. Raamat ei anna täpseid viiteid raviannuste või ravimeetodite kasutamiseks, vaid on eelkõige ülevaatlikuks infomaterjaliks haiguse mõistmisel ja sellega kohanemisel. Nõuannete peatükkides pööratakse tähelepanu ka tugiisikutele ja neile on antud nõuandeid lähedase inimese probleemidega kohanemiseks ja ühiseks toimetulemiseks. Kokkuvõttes on raamatu eesmärgiks parandada Parkinsoni tõvega inimeste ja nende pereliikmete elukvaliteeti. Valdkonnad: Eakate hooldusasutus
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus | Vajaduste analüüs
 • Enesetappude ennetamine: abiks õpetajale ja muule koolipersonalile
  26/08/2009
  WHO väljaande Eestile kohandatud ja täiendatud tõlge enesetappude ennetamisest haridusasutustes. Juhendmaterjalis selgitatakse suitsidaalsuse olemust ja protsessi arengut, tutvustatakse kaitsvaid faktoreid ja riskifaktoreid ning juhitakse lugeja tähelepanu karakteristikutele, mis aitavad distressis ja võimaliku suitsiidiriskiga õpilasi ära tunda. Samuti antakse soovitusi suitsidaalsete õpilaste käsitlemiseks koolis. Valdkonnad: Haridusasutus
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus | Vajaduste analüüs
 • Kool ja koolivägivald
  26/08/2009
  Selgitab, mida mõistetakse koolivägivalla all ning annab juhtnööre, kuidas sellega toime tulla. Instrument sisaldab seejuures juhiseid ka õpetajatele, mida koolivägivalla ilmingute korral ette võtta (sisaldab ka viiteid, kust õpetajad täpsemat informatsiooni koolikiusamise ja –vägivalla kohta ammutada saavad). Valdkonnad: Haridusasutus
  VTE sammud: Rakendamine | Ettevalmistus | Vajaduste analüüs

Results 1 to 10 out of 19.

Send Page