Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

17/05/2010

Tietoa työkaluista

Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano | Valmistelu | Tarpeiden analyysi
Alkuperämaa: Suomi
Kielet: Finnish
URL: Valitse työkalu klikkaamalla tätä
Julkaisutiedot: Mäki Anu, 2008. Tukipunos - omaishoidon tukipalveluhanke 2005 - 2007 . Raportti. Eläkeläiset ry.

Arviointi: Kyllä
Käytettävissä olevat aineistomuodot: Paperimuotoinen
Ilmainen: Ei tietoa
Käyttörajoitukset: Ei
Työkalun käyttöympäristö: Organisaatio
Työkalun tyyppi: Ohjelma

Työkalun kuvaus

Eläkeläiset ry:nTukipunos -omaishoidon tukipalveluhanke toteutettiin 2005 - 2007. Hanke rakennettiin sitä edeltäneen Kumppanuuden voima –hankkeen esille nostamien kysymysten pohjalle. Tukipunoksen ydinajatuksena oli kootayhteen samassa elämäntilanteessaolevia omaishoitajia.Omaishoitajat koottiintukijaksoille neljän maakunnanalueelta. Kaikkiaanjärjestetyille tukijaksoille osallistui 101 omaishoitajaa.Hanke toteutettiin Raha automaattiyhdistyksenavustuksen turvin Varkaudessa. Hankkeessa haluttiin säilyttää aikaisemman hankkeen vahvuuksina koetut asiat: ryhmämuotoinen toiminta vertaisryhmissä, levon, toiminnallisuuden ja liikunnan yhdistäminen sekä tiedon tarjoaminen. Saatujen kokemusten pohjalta haluttiin Tukipunoksessa vahvistaa vertaisuutta. Siksi hankkeeseen rakennettiin jaksoja, jotka sisältöjensä puolesta kokoaisivat yhteen mahdollisimman samassa elämäntilanteessa olevia omaishoitajia. Omaishoitajuutta tarkasteltiin tähän pääsemiseksi tietyn elämänvaiheen kestävänä prosessina, jolla on alkunsa ja loppunsa. Joillakin tämä vaihe voi olla lyhytkin, osalla omaishoitajuus on vuosia kestävää. Hankkeen tukijaksoilla haluttiin myös tarjota omaishoitajille aikaisempaa vahvempia työvälineitä oman elämän hallintaan. Siksi tukijaksoja suunnittelemaan ja toteuttamaan haettiin kolmen eri ammattialan edustajia: erikoissairaanhoitaja, psykologi ja taideterapeutti. Heidän tehtäväkseen asetettiin keskustelujen käynnistäminen ryhmien kanssa, tiedon välittäminen, ryhmien ohjaaminen ja edellytysten luominen ryhmien jäsenten väliselle verkottumiselle. Hankkeesta tehty raportti on kirjoitettu kunnissa omaishoitajakysymysten parissa työskentelevien käyttöön jotta he voisivat hyödyntää saatuja kokemuksia ja toimintamalleja.

Työkalun tunnusmerkit

Hakemus alueella: Käyttö rajallisella alueella
Työkalua käytetty lähinnä: Suomi
Kehitysvaihe: Ensimmäiset kokemukset/pilottivaihe
Arviointi ja tutkimus: Tutkimuksia/teknistä tietoa saatavilla
Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun: Jonkin verran tietoa aktiivisesta osallistumisesta

Arvioinnin kuvaus

Hanketta on arvioitu saatujen kokemusten perusteella hankeraportissa: Hakijoita tukipunoksen järjestämille tulijaksoille oli huomattavasti enemmän mitä niille voitiin ottaa. Noin 75% tukijaksoille osallistuneista oli ensimmäistä kertaa irti hoitotyöstään näin pitkän yhtäjaksoisen ajan. Valtaosa tukijaksoille osallistuneista oli naisia, 86 prosenttia, miesten osuuden jäädessä 15 prosenttiin. Suosituimmaksi teemaksi jaksoilla muodostui omaishoitotyössä jaksaminen. Näitä jaksoja järjestettiin kaikkiaan viisi. Kahdella jaksolla yhdistettiin teemat omaishoitajaksi ryhtymisestä ja omaishoitotyössä jaksamisesta. Yhdellä jaksolla käsiteltiin omaishoidon päättymistä. Uupumuksen ehkäiseminen eli niiden tavoittaminen, jotka vasta ovat ryhtymässä omaishoitajiksi, osoittautui liki mahdottomaksi. Tämä kertonee siitä, että omaishoitotilanteisiin joko ajaudutaan pikku hiljaa puolison voimavarojen heikkenemisen myötä ja avuntarpeen kasvaessa, tai omaishoito alkaa äkkinäisesti omaisen vakavan sairastumisen johdosta. Kummassakaan tilanteessa ei juuri voida ajatella olevan mahdollista tehdä harkittua päätöstä omaishoitajaksi ryhtymisestä. Se, että tukijaksoille tulleista kaksi kolmannesta oli tämän kaltaisen tuen piirissä ensimmäistä kertaa, kertoo huolestuttavan suuresta tukipalvelujen riittämättömyydestä. Se on myös osoitus siitä, että järjestöjen panosta tällaisen toiminnan järjestämisessä tullaan tarvitsemaan vastakin, kunnat eivät yksin tähän kykene. Avoimeksi kysymykseksi jää, mistä löydetään varat tämän tukipalvelun järjestämiseen. Mitkään järjestetyistä jaksoista eivät olleet sisällöltään samankaltaisia, vaan niitä muokattiin kunkin osallistujaryhmän tarpeita vastaaviksi, ja vielä jaksojen kuluessakin ohjelmiin tehtiin täsmennyksiä. Tukipunos -hankkeen uutta luovimmaksi toimintatavaksi osoittautui erilaisten toiminta- ja taideterapeuttisten työskentelytapojen käyttäminen. Näiden menetelmien käyttö tekee mahdolliseksi käsitellä raskaitakin kokemuksia ja tuntemuksia, ja oikein sovellettuina ne sekä kunnioittavat ihmisen yksityisyyden rajoja että auttavat häntä kohti parempaa oman elämän hallintaa.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi: Hannu Partanen
Organisaation nimi: Eläkeläiset ry
Osoite: Mechelininkatu 20 A1
Postinumero: 00100 Helsinki
Maa: Suomi
Sähköposti: elakelaiset@elakelaiset.fi
Puhelin: 020 7343610

Bookmark with: