Jäsenet

Etkö ole vielä rekisteröitynyt käyttäjäksi? Rekisteröidy nyt!

Unohtuiko salasana?

Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size

Login, so as to add your own items.

Results 1 to 10 out of 96.

 • Nostalgia-projekti: Työkirja ryhmille mielenterveyden edistämiseen
  08/03/2011
  Nostalgia-projekti on kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama hanke. Yksinäisyyden, syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn on käytetty ryhmätoimintaa, jossa on muisteltu mennyttä ja pyritty rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Tavoitteena on ollut ryhmien toimiminen vapaaehtoisten, kurssitettujen ryhmänohjaajien ohjauksella. Projektin tuotoksena on valmistunut vapaaehtoisten ryhmänohjaajien käyttöön tarkoitettu Työkirja-kansio, joka on testattu ryhmissä. Ajatuksena kansiota tehdessä on ollut se, että sitä voi käyttää kuka tahansa vapaaehtoinen ryhmänohjaaja. Vinkiksi ryhmänohjaajille on tehty myös tuolijumppa-dvd sekä valikoima muistelukuvia. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • Taitoverkko - Verkostotyön malli senioritaloihin
  08/03/2011
  Verkostotyön malli on tarkoitettu senioritaloihin tai asuintaloihin, joissa suurin osa asukkaista on vanhuksia. Mallin tavoitteena on turvallisen kotona asumisen tukeminen, tapaturmien ja terveysriskien ennaltaehkäiseminen, yhteisöllisyyden ja yhteisön sosiaalisen pääoman lisääminen sekä fyysisen toimintakyvyn tukeminen. Toteutuksen pääpaino on moniammatillisella verkostotyöllä. Kolmas sektori, yritykset ja kunnat toimivat yhteistyössä. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • HYVINVOINTITREENIT®
  03/03/2011
  Hyvinvointitreenien® tavoitteena on vahvistaa ja edistää ikäihmisten (+65v.) kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Hyvinvointitreenien® tarkoituksena on omanlaisen ”hyvinvointipolun” rakentaminen. Tavoitteina ovat: - omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen - aktivoituminen - virkistyminen ja elämänilon lisääntyminen - omanarvontunnon kohentuminen - uusien ihmissuhteiden löytyminen arjen tueksi Lisäksi kurssi aktivoi osallistujia löytämään itselleen mielekästä tekemistä ikäihmisille toimintaa järjestävien tahojen tarjonnasta tai kokoontumaan kurssin jälkeen itseohjautuvana vertaisryhmänä. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • HYVÄ MIELI® -RYHMÄT
  03/03/2011
  Hyvä mieli® -ryhmät on suunnattu alakuloisiksi ja yksinäisiksi itsensä tunteville yli 65-vuotiaille ikäihmisille. Varhaiskuntoutus pyrkii tavoittamaan asiakasryhmät ennen kuin tilanteet kehittyvät vakaviksi mielenterveysongelmiksi tai lääketieteellistä diagnoosia vaativiksi. Kuntoutus vaikuttaa paremmin varhaisessa vaiheessa ennen kuin mielenterveysongelmat ovat mutkistuneet tai kroonistuneet. Varhaiskuntoutuksen viitekehys on psykososiaalisessa ajattelussa, ei lääketieteellisessä, esim. surua ei medikalisoida eikä vanhuutta pidetä sairautena. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • Hyvä ikä-opas
  17/05/2010
  Ikäjohtamisella tarkoitetaan yleisesti työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisessä johtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa, siten että jokainen - ikään katsomatta - voi saavuttaa sekä henkilökohtaiset, että organisaation tavoitteet. Hyvä ikä -työvälineet on kehittänyt Maaret Ilmarinen eläkeyhtiö Varman Evita-palveluista. Yhdessä käytettyina Hyvä ikä- työvälineillä voidaan toteuttaa systemaattisesti etenevä ikäjohtamisen prosessi, joss yksi työväline tukee seuraavaa. prosessi koostuu valmistautumisesta, tilannekartoittuksesta, suunnitelmasta, toteutuksesta ja seurannasta. Toimintaympäristö: Työpaikka
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • Tukipunos - omaishoidon tukipalveluhanke
  17/05/2010
  Eläkeläiset ry:nTukipunos -omaishoidon tukipalveluhanke toteutettiin 2005 - 2007. Hanke rakennettiin sitä edeltäneen Kumppanuuden voima –hankkeen esille nostamien kysymysten pohjalle. Tukipunoksen ydinajatuksena oli kootayhteen samassa elämäntilanteessaolevia omaishoitajia.Omaishoitajat koottiintukijaksoille neljän maakunnanalueelta. Kaikkiaanjärjestetyille tukijaksoille osallistui 101 omaishoitajaa.Hanke toteutettiin Raha automaattiyhdistyksenavustuksen turvin Varkaudessa. Hankkeessa haluttiin säilyttää aikaisemman hankkeen vahvuuksina koetut asiat: ryhmämuotoinen toiminta vertaisryhmissä, levon, toiminnallisuuden ja liikunnan yhdistäminen sekä tiedon tarjoaminen. Saatujen kokemusten pohjalta haluttiin Tukipunoksessa vahvistaa vertaisuutta. Siksi hankkeeseen rakennettiin jaksoja, jotka sisältöjensä puolesta kokoaisivat yhteen mahdollisimman samassa elämäntilanteessa olevia omaishoitajia. Omaishoitajuutta tarkasteltiin tähän pääsemiseksi tietyn elämänvaiheen kestävänä prosessina, jolla on alkunsa ja loppunsa. Joillakin tämä vaihe voi olla lyhytkin, osalla omaishoitajuus on vuosia kestävää. Hankkeen tukijaksoilla haluttiin myös tarjota omaishoitajille aikaisempaa vahvempia työvälineitä oman elämän hallintaan. Siksi tukijaksoja suunnittelemaan ja toteuttamaan haettiin kolmen eri ammattialan edustajia: erikoissairaanhoitaja, psykologi ja taideterapeutti. Heidän tehtäväkseen asetettiin keskustelujen käynnistäminen ryhmien kanssa, tiedon välittäminen, ryhmien ohjaaminen ja edellytysten luominen ryhmien jäsenten väliselle verkottumiselle. Hankkeesta tehty raportti on kirjoitettu kunnissa omaishoitajakysymysten parissa työskentelevien käyttöön jotta he voisivat hyödyntää saatuja kokemuksia ja toimintamalleja. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Valmistelu | Käyttöönotto / toimeenpano | Tarpeiden analyysi
 • Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä Ohjaajan käsikirja
  12/03/2010
  Työuran uurtaja on ryhmämenetelmä, jonka ohjelman aikana tutustutaan elinikäisen oppimisen ajatukseen, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehitystarpeita sekä asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita tulevalle työuralle. Ryhmässä mietitään ratkaisuja myös siihen, miten voi löytää tasapainoa työn ja levon sekä työn ja muun elämän välille. Toimintaympäristö: Työpaikka
  MHP askeleet: Valmistelu | Tarpeiden analyysi
 • Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä
  02/02/2010
  Ikääntyneillä henkilöillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Neuvontapalveluja ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tulee kehittää. Sosiaali- ja terveysministeriön 25.3.2008 asettama työryhmä valmisteli ehdotukset ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen rakenteiden ja toiminnan sisällön kehittämisestä. Työryhmä teki yhteensä 18 ehdotusta. Ehdotukset koskevat ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan järjestämistä ja rahoitusta, neuvontapalvelujen ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestämistä, kohdentamista ja sisältöä sekä osaamisen kehittämistä. Työryhmä teki ehdotuksia myös ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä koskevan tietopohjan vahvistamisesta sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Työryhmän mukaan hyvinvointia ja terveyttä edistävät neuvontapalvelut ovat helposti saatavia lähipalveluja. Ne voidaan toteuttaa puhelimitse, verkkopalveluina, matalan kynnyksen toimipaikoissa annettavina ja asiakkaiden luo liikkuvina palveluina sekä teknologian avulla. Neuvontapalvelut sisältävät hyvinvointiin, terveyteen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvää tiedotusta sekä yksilöille ja ryhmille annettavaa neuvontaa ja ohjausta. Hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä tehdään yleisarvio henkilön toimintakyvystä ja arvioidaan asuinympäristön riskitekijät, annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista. Kunta laatii suunnitelman kotikäyntien kohdentamisesta. Kohderyhmä valitaan joko 1) iän tai 2) iän ja riskiryhmään kuulumisen perusteella. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ehdotetaan kohdistettavaksi ensisijaisesti säännöllisten palvelujen ulkopuolella oleville 70 - 85 -vuotiaille tai tiettyyn ikäluokkaan tämän ikäryhmän sisällä. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • Toimiva lapsi ja perhe
  02/02/2010
  Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. Työkalu sisältää seuraavat osiot: - Lapset puheeksi -keskustelu (Lp) - Beardsleen perheinterventio (Bp) - Lapsiperheneuvonpito - Vertaisryhmät Toimintaympäristö: Koulu
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano
 • Omaistoiminnan kehittäminen kohdennetulla palvelusetelillä ja verkostoitumisen avulla
  01/02/2010
  OMPAS-projekti toteutettiin vuosina 2001-2005 Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liiton jäsenjärjestöissä. Projektissa olivat mukana Pohjois-Helsingissä Pulmu ry, Kotkassa Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry, Hämeenlinnassa Kössi-säätiö, Ulvilassa Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry ja Raumalla Ruissalo Säätiö. Tavoitteena oli kehittää yhteistyössä kuntien, alueilla toimivien palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisiä, omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja. Erilaisilla palveluilla ja rahoitusmalleilla haettiin kokemuksia palvelusetelin toimivuudesta vapaan järjestämisen välineenä ja sen merkityksestä vapaan käytön aktiivisuuteen. Lisäksi tavoitteena oli kannustaa omaishoitajia ulkopuolisen avun käyttöön oman jaksamisensa turvaamiseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto organisoi palvelusetelikokeilun, jossa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamalla palvelusetelillä tuettiin omaishoidossa olevia yli 65-vuotiaita käyttämään alueilla tarjolla olevia palveluja. Palveluseteli haettiin liitolta ja jäsenjärjestöissä toimivat projektivastaavat avustivat asiakasta ja omaishoitajaa palvelusetelin hakemisessa. Setelin arvo määrittyi palvelukohtaisesti ja kattoi korkeintaan puolet palvelun hinnasta. Sijaishoidon käyttö suunniteltiin omaishoitajan jaksamissuunnitelmassa jopa puoleksi vuodeksi eteenpäin. Omaishoidossa palvelusetelillä järjestetyt palvelut ovat eri selvitysten mukaan osoittautuneet hyvin toimiviksi. Tähän johtopäätökseen tultiin myös OMPAS-projektissa. Tarpeiden monimuotoisuus omaishoidossa asettaa haasteita sekä yksityisille palveluntuottajille että julkiselle palvelujärjestelmälle, sillä pienille asiakasryhmille räätälöityjä palveluja ei ole helppo järjestää kohtuulliseen hintaan. Projektissa palvelujen mukaan porrastetulla palvelusetelillä omaishoitajien oli mahdollista valita heidän tarpeisiinsa sopivat palvelut ja samalla heille tarjoutui mahdollisuus yhdistellä erityyppisiä palveluja. Tarpeet vaihtelevat muutamasta tunnista ympärivuorokauden kestäviin sijaishoidon jaksoihin, ja kokonaisuuden toteutuminen edellytti palvelusuhteen muodostamista usean eri palveluntuottajan kanssa. Tähän tarkoitukseen porrastettu palveluseteli soveltui erittäin hyvin ja oli samalla asiakaslähtöisyyden perusta. Projektin tavoitteet oli asetettu neljälle eri toimijatasolle, joilla myös tulokset konkretisoituivat. Tasot olivat yksilö-, jäsenjärjestö- ja kuntataso, jolla myös palveluntuottajat toimivat sekä yhteiskunnan taso. Toimintaympäristö: Ikääntyneiden asuminen
  MHP askeleet: Käyttöönotto / toimeenpano

Results 1 to 10 out of 96.