Print this page
Send this page
Increase font size
Decrease font size
Hide Search Criteria Show Search Criteria

Simple Search Criteria

For multiple selections - press and hold the control key (Ctrl) and then click on your selection.

Clear

Results 41 to 50 out of 451.

 • Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä Ohjaajan käsikirja
  12/03/2010
  Työuran uurtaja on ryhmämenetelmä, jonka ohjelman aikana tutustutaan elinikäisen oppimisen ajatukseen, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehitystarpeita sekä asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita tulevalle työuralle. Ryhmässä mietitään ratkaisuja myös siihen, miten voi löytää tasapainoa työn ja levon sekä työn ja muun elämän välille. Settings: Workplace
  MHP Steps: Preparation | Needs Analysis
 • Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä
  02/02/2010
  Ikääntyneillä henkilöillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Neuvontapalveluja ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tulee kehittää. Sosiaali- ja terveysministeriön 25.3.2008 asettama työryhmä valmisteli ehdotukset ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen rakenteiden ja toiminnan sisällön kehittämisestä. Työryhmä teki yhteensä 18 ehdotusta. Ehdotukset koskevat ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan järjestämistä ja rahoitusta, neuvontapalvelujen ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestämistä, kohdentamista ja sisältöä sekä osaamisen kehittämistä. Työryhmä teki ehdotuksia myös ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä koskevan tietopohjan vahvistamisesta sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Työryhmän mukaan hyvinvointia ja terveyttä edistävät neuvontapalvelut ovat helposti saatavia lähipalveluja. Ne voidaan toteuttaa puhelimitse, verkkopalveluina, matalan kynnyksen toimipaikoissa annettavina ja asiakkaiden luo liikkuvina palveluina sekä teknologian avulla. Neuvontapalvelut sisältävät hyvinvointiin, terveyteen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvää tiedotusta sekä yksilöille ja ryhmille annettavaa neuvontaa ja ohjausta. Hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä tehdään yleisarvio henkilön toimintakyvystä ja arvioidaan asuinympäristön riskitekijät, annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista. Kunta laatii suunnitelman kotikäyntien kohdentamisesta. Kohderyhmä valitaan joko 1) iän tai 2) iän ja riskiryhmään kuulumisen perusteella. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ehdotetaan kohdistettavaksi ensisijaisesti säännöllisten palvelujen ulkopuolella oleville 70 - 85 -vuotiaille tai tiettyyn ikäluokkaan tämän ikäryhmän sisällä. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Toimiva lapsi ja perhe
  02/02/2010
  Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. Työkalu sisältää seuraavat osiot: - Lapset puheeksi -keskustelu (Lp) - Beardsleen perheinterventio (Bp) - Lapsiperheneuvonpito - Vertaisryhmät Settings: Education
  MHP Steps: Implementation
 • Omaistoiminnan kehittäminen kohdennetulla palvelusetelillä ja verkostoitumisen avulla
  01/02/2010
  OMPAS-projekti toteutettiin vuosina 2001-2005 Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liiton jäsenjärjestöissä. Projektissa olivat mukana Pohjois-Helsingissä Pulmu ry, Kotkassa Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry, Hämeenlinnassa Kössi-säätiö, Ulvilassa Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry ja Raumalla Ruissalo Säätiö. Tavoitteena oli kehittää yhteistyössä kuntien, alueilla toimivien palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisiä, omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja. Erilaisilla palveluilla ja rahoitusmalleilla haettiin kokemuksia palvelusetelin toimivuudesta vapaan järjestämisen välineenä ja sen merkityksestä vapaan käytön aktiivisuuteen. Lisäksi tavoitteena oli kannustaa omaishoitajia ulkopuolisen avun käyttöön oman jaksamisensa turvaamiseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto organisoi palvelusetelikokeilun, jossa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamalla palvelusetelillä tuettiin omaishoidossa olevia yli 65-vuotiaita käyttämään alueilla tarjolla olevia palveluja. Palveluseteli haettiin liitolta ja jäsenjärjestöissä toimivat projektivastaavat avustivat asiakasta ja omaishoitajaa palvelusetelin hakemisessa. Setelin arvo määrittyi palvelukohtaisesti ja kattoi korkeintaan puolet palvelun hinnasta. Sijaishoidon käyttö suunniteltiin omaishoitajan jaksamissuunnitelmassa jopa puoleksi vuodeksi eteenpäin. Omaishoidossa palvelusetelillä järjestetyt palvelut ovat eri selvitysten mukaan osoittautuneet hyvin toimiviksi. Tähän johtopäätökseen tultiin myös OMPAS-projektissa. Tarpeiden monimuotoisuus omaishoidossa asettaa haasteita sekä yksityisille palveluntuottajille että julkiselle palvelujärjestelmälle, sillä pienille asiakasryhmille räätälöityjä palveluja ei ole helppo järjestää kohtuulliseen hintaan. Projektissa palvelujen mukaan porrastetulla palvelusetelillä omaishoitajien oli mahdollista valita heidän tarpeisiinsa sopivat palvelut ja samalla heille tarjoutui mahdollisuus yhdistellä erityyppisiä palveluja. Tarpeet vaihtelevat muutamasta tunnista ympärivuorokauden kestäviin sijaishoidon jaksoihin, ja kokonaisuuden toteutuminen edellytti palvelusuhteen muodostamista usean eri palveluntuottajan kanssa. Tähän tarkoitukseen porrastettu palveluseteli soveltui erittäin hyvin ja oli samalla asiakaslähtöisyyden perusta. Projektin tavoitteet oli asetettu neljälle eri toimijatasolle, joilla myös tulokset konkretisoituivat. Tasot olivat yksilö-, jäsenjärjestö- ja kuntataso, jolla myös palveluntuottajat toimivat sekä yhteiskunnan taso. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Ennaltaehkäisevän kotikuntoutuksen malli
  01/02/2010
  Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus on tietyn ajanjakson kestävä interventio omaishoitajan ja hoidettavan tilanteeseen. Siinä jäsennetään perheen kokonaistilannetta ja pyritään löytämään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja, jotta perhe selviytyisi haastavassa omaishoitotilanteessa. Käytäntö on tarpeeksi yksinkertainen, jotta se voidaan siirtää sellaisenaan minne tahansa Suomessa. Käytännössä on kolme päälähtökohtaa; yksilöllinen palveluohjaus, toimintakyky sekä elämänhallinta. Se sijoittuu vanhustyöhön, erityisesti palveluohjauksen sovellusalueelle. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Ennaltaehkäiseva vanhustyö ja palveluohjaus
  01/02/2010
  Ennaltaehkäisevän vanhustyön ja palveluohjauksen palvelukokonaisuus tuotettiin Jyväskylässä vuosina 2003-2004 olleen Ennaltaehkäisevä työ ja palveluohjaus -hankkeen yhteydessä. Käytännön työn toteuttamispaikkoina ovat asiakkaan koti, alueelliset päiväkeskukset (13), tavaratalot ja asukastilat. Hankkeen aikana rakennettu palvelukokonaisuus kattaa uudet senioreita koskevan ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen palvelutuotteet sekä toiminnan uudelleenorganisoinnin. Ennaltaehkäisevän seniori- ja vanhustyön tarkoituksena oli lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja selkeyttää ikääntyvien palvelujärjestelmää. Tavoitteita toteutettiin palveluohjauksen ja ennaltaehkäisevien kotikäyntien muodossa. Palvelutuotteessa ja -mallissa on tuotettu uudenlaisia palveluita ehkäisevään työhön: palveluvaraukset, toimintaryhmät, www-pohjainen seniori-info, palveluohjaus jalkautettuna lähelle kansalaisia, esimerkkinä ostoskeskukset. Ennaltaehkäisevä työ alkaa kaikille 70 vuotta täyttäneille senioreille tehtävänä kotikäyntinä, missä täytetään kotikäyntilomake, jonka yhteydessä on mahdollista saada yksilöllistä palveluohjausta. Kotikäynnin tekee koulutettu päiväkeskusohjaaja. Lomakkeen pohjalta saattaa aktivoitua monia palveluja tai palvelutarpeet jäävät palveluvarauksiksi, joihin varaudutaan. Yksilöllisen palveluohjauksen lisäksi palveluista tiedotetaan sähköisesti (Seniori-info), alueellisesti päiväkeskuksissa, palveluohjauspäivinä päiväkeskuksissa sekä sovitusti infopisteissä, esimerkiksi Sokos tavaratalossa ja Ikääntyvien yliopistolla. Infopisteet tarjoavat uudenlaisen tavan tehdä etsivää työtä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit mahdollistavat seniorin voimaantumisen ja arjen rikastuttamisen toiminnallisissa ryhmissä (ryhmämuotoinen ja yksilökohtainen päiväkeskustoiminta) ja terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä (seniorineuvolat). Toiminta edellyttää koordinaattorin ja palveluohjaushenkilöstön sekä henkilöstön, joka huolehtii palveluvarauksista, vuorovaikutusta liittyen kotikäynneistä tuotetun tiedon analysointiin ja palautteiden ohjaukseen eri toimintoihin. Uusi palvelutuote sisältää uusina työmenetelminä uudenlaisia ryhmätoimintoja, etsivää työtä, moniammatillista työtä sekä yhteisöön suuntautuvaa julkisuus- ja vaikuttamistyötä. Miten aiotaan levittää ja juurruttaa: Hankkeen tuotoksena oli palvelumalli ennaltaehkäisevään työhön. Pilottikokeiluna kolmella asuinalueella aloitettu hanke on vakiinnutettu pysyvästi osaksi kotihoidon toimintaa. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Hyvän mielen koulu
  01/02/2010
  Hyvän mielen koulu -koulutuspäivä vahvistaa oppilashuoltoryhmien mielenterveystaitoja sekä tukee koulun sisäisen yhteistyön rakentumista. Koulutus kestää yhden päivän ja se on maksuton. Koulut saavat lisäksi Mielen hyvinvoinnin opetusmateriaalipaketin sekä sähköisen työkirjan maksutta itselleen. Koulutusta suositellaan erityisesti oppilashuollosta vastaavalle työryhmälle. Ryhmä voisi koostua esimerkiksi rehtorista, apulaisrehtorista, kouluterveydenhoitajasta, koulukuraattorista, koulupsykologista ja opettajasta/erityisopettajasta (3-4 hlöä/koulu). Yhteen koulutuspäivään osallistuu 10 koulun tiimit. Settings: Education
  MHP Steps: Preparation
 • Ikäihmisten palvelujen laatusuositus
  01/02/2010
  Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat julkaisseet ikäihmisten palvelujen uuden laatusuosituksen. Suositus on tarkoitettu kunnille ikäihmisten palvelujen kehittämistyön ja arvioinnin välineeksi. Edellinen ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus oli vuodelta 2001. Lähtökohta on, että kunnalla on valtuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvioon. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Strategia voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Huomio hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Laatusuositus painottaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ehkäisevän toiminnan merkitystä. Neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla monipuolistetaan palveluvalikoimaa. Suositus asettaa valtakunnalliset tavoitteet ikäihmisten säännöllisesti käyttämille palveluille. Näitä palveluja ovat kotihoito, omaishoidon tuki sekä pitkäaikaisen hoiva ja hoito tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä. Kunnat asettavat omissa strategioissaan kuntakohtaiset tavoitteet palveluille iäkkäiden tarpeiden ja paikallisten olojen pohjalta. Suosituksessa kuvataan henkilöstön mitoitusperusteita ja annetaan suosituksia henkilöstön vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. Ikäihmisten asumis- ja hoitoympäristöjen esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan. Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä tavoitteena ovat riittävät tilavat yhden hengen huoneet. Kotona selviytymistä tuetaan Palvelurakennetta muutetaan edelleen siten, että kotona asumista tukevia palveluja lisätään ja pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta vähennetään. Ikäihmisten arjen kannalta kotiin tai lähietäisyydeltä kotoa saatavat palvelut ovat keskeisiä. Tavoitteeksi asetettu palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Mikäli palvelurakenteita ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä, kun väestön ikärakenne muuttuu nopeasti ja palvelutarpeet kasvavat. Rakenteiden ohella myös toimintatapoja on uudistettava. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation
 • Ikääntymisen resurssikeskus
  01/02/2010
  Ikääntymisen resurssikeskusmalli on uudenlainen tapa toteuttaa ikääntyvien toimintaa ja palveluita. Oppaassa kerrotaan miten palvelutaloja ja kotihoitoa kehitetään niin, että mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Opas tarjoaa käytännönläheistä luettavaa kaikille vanhustyön toimijoille. Resurssikeskuksen sisältämät ennaltaehkäisevät toiminnot ja kotona asumista tukevat palvelut ovat oppaassa esiteltynä ytimekkäästi ja laadun kehittämisen näkökulmasta. Oppaassa kuvataan miten toimintaa ja palveluita kehitetään sekä miten olemassa olevia resursseja voidaan nykyistä paremmin hyödyntää ja mistä voi löytää uusia resursseja. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Implementation | Preparation | Needs Analysis
 • Palkeet- projektin osaamiskartta
  26/01/2010
  Suomen psykogeriatrisen yhdistyksen tuottama Palkeet projekti toteutettiin vuosina 2002-2006. Kehittämisprojektin tavoitteena oli tukea psyykkisesti oireilevan vanhuksen selviytymistä avohoidossa, edistää palvelutalojen asukkaiden hyvinvointia ja hoidon laatua sekä tukea henkilöstön työssä jaksamista lisäämällä hoitoon osallistuvan henkilöstön vanhuspsykiatrista osaamista sekä kehittämällä potilaslähtöistä vanhuspsykiatrista palvelu- ja hoitoketjua erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja palvelutalojen kesken. Keinoina kliinisen osaamisen päivittäminen erikoissairaanhoidossa, osaamisen kehittäminen osaamiskarttatyön keinoin palvelutaloissa sekä mentorointi ja siihen kouluttautuminen. Mentorointikäytäntö jäi jatkumaan sitä kokeilleissa organisaatioissa. Käytännössä erikoissairaanhoidon osaajat tukevat ja neuvovat vanhusten kanssa työtä tekeviä palvelutaloissa ja muissa vanhusten asumispalveluissa. Opastuksen tueksi projekti tuotti osaamiskartan, jolla voidaan kartoittaa henkilöstön tuen ja koulutuksen tarvetta. Settings: Residence for Older People
  MHP Steps: Needs Analysis

Results 41 to 50 out of 451.